Statistik

Wanderkilometer Stand Anfang März 2024


Wanderungen 2023

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

79,97 Km

70,16 Km

70,64 Km

119,33 Km

105,50 Km

82,83 Km

123,51 Km

121,52 Km

100,36 Km

74,49 Km

105,18 Km

84,91 Km

17,65 h

17,67 h

19,75 h

29,96 h

28,58 h

22,68 h

36,42 h

30,75 h

26,62 h

23,08 h

28,13 h

20,78 h


Gesamt-Wanderstrecke 2023 - 1.138,40 Km

Schnellste Wanderung - 6,03 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 1,47 Km/h

Längste Wanderung - 16,87 Km      -     Kürzeste Wanderung - 1,36 Km

Durchschnittliche Länge - 5,96 Km   /   Unterwegs waren wir 306,32 Stunden    /    das sind im Durchschnitt  3,7 Km/h (bei 191 Wanderungen)


Wanderungen 2022

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

91,17 Km

96,39 Km

151,06 Km

141,71 Km

94,84 Km

26,47 Km

16,46 Km

20,77 Km

26,64 Km

35,26 Km

49,99 Km

69,33 Km

20,50 h

22,87 h

40,76 h

35,73 h

27,05 h

9,10 h

5,10 h

6,20 h

7,70 h

9,78 h

13,20 h

18,70 h


Gesamt-Wanderstrecke 2022 - 825,57 Km

Schnellste Wanderung - 5,53 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 1,48 Km/h

Längste Wanderung - 18,74 Km      -     Kürzeste Wanderung - 1,12 Km

Durchschnittliche Länge - 6,07 Km   /   Unterwegs waren wir 218,12 Stunden    /    das sind im Durchschnitt 3,7 Km/h (bei 136 Wanderungen)


Wanderungen 2021

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

93,52 Km

80,32 Km

124,85 Km

78,49 Km

109,77 Km

123,66 Km

69,09 Km

82,55 Km

88,96 Km

77,84 Km

79,34 Km

95,77 Km

21,65 h

18,00 h

26,71 h

17,48 h

24,42 h

29,91 h

16,96 h

20,22 h

22,75 h

22,45 h

17,23 h

19,38 h


Gesamt-Wanderstrecke 2021 - 1.103,96 Km

Schnellste Wanderung - 6,03 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 2,56 Km/h

Längste Wanderung - 18,29 Km      -     Kürzeste Wanderung - 3,01 Km

Durchschnittliche Länge - 7,77 Km   /   Unterwegs waren wir 257,2 Stunden    /    das sind im Durchschnitt 4,2 Km/h (bei 142 Wanderungen)


Wanderungen 2020

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

47,69 Km

71,15 Km

75,15 Km

132,84 Km

144,90 Km

147,58 Km

146,77 Km

123,96 Km

121,35 Km

96,73 Km

75,34 Km

77,01 Km

9,53 h

15,12 h

15,43 h

29,26 h

31,62 h

36,18 h

37,70 h

27,10 h

32,55 h

22,86 h

16,65 h

16,48 h


Gesamt-Wanderstrecke 2020 - 1.260,47 Km

Schnellste Wanderung - 5,86 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 2,13 Km/h

Längste Wanderung - 18,51 Km      -     Kürzeste Wanderung - 2,43 Km

Durchschnittliche Länge - 8,94 Km   /   Unterwegs waren wir 290,5 Stunden   /    das sind im Durchschnitt 4,3 Km/h (bei 141 Wanderungen)


Wanderungen 2019

Januar             31,41 Km

Februar          88,65 Km

März              45,72 Km

April               74,45 Km

Mai                 51,55 Km

Juni                141,56 Km

Juli                 21,16 Km

August            60,97 Km

September      42,55 Km

Oktober          65,64 Km

November        49,99 Km

Dezember        82,50 Km

Gesamt-Wanderstrecke 2019 - 756,15 Km

Schnellste Wanderung - 5,9 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 1,49 Km/h

Längste Wanderung - 18,81 Km      -   Kürzeste Wanderung - 3,06 Km

Durchschnittliche Länge - 9,34 Km


Wanderungen 2018

Januar           35,79 Km

Februar         86,81 Km

März             43,06 Km

April              66,93 Km

Mai                60,18 Km

Juni               71,13 Km

Juli                28,79 Km

August            34,35 Km

September      47,85 Km

Oktober         45,20 Km

November       22,52 Km

Dezember       60,06 Km

Gesamt-Wanderstrecke 2018 - 602,67 Km

Schnellste Wanderung - 5,85 Km/h    -   Langsamste Wanderung - 3,95 Km/h

Längste Wanderung - 19,21 Km        -   Kürzeste Wanderung - 3,57 Km

Durchschnittliche Länge - 10,21 Km